Khô mực bầu loại lớn (18-22 con/kg)

1,180,000

Danh mục: